Breaking News

LOGASSA


LOGASSA MAHA MANTRA

LOGASS UJJOY GARE ,
DHAMM TITHA YARE JINE,
ARIHANTE KITTAISSAM CHAUVVEESAM PI KEVLEE !1!

 USABH MAJIYAM-CHA VANDE,
SAMBHAV ABHINANDANAM-CHA SUMAIM-CHA,
PAUMAPPAHAM SUPASAM
JINAM-CHA CHANDAPPAHAM VANDE !2!

SUVIHIM-CHA PUPFA-DANTAM,
SEEYAL SIJJAMSA VASU-PUJJAM-CHA
VIMAL MANANTAM-CHA JINAM,
DHAMMAM SANTIM-CHA VANDAMI !3!

KUNTHUM ARAM-CHA MALLIM VANDE,
MUNI-SUVVAYAM NAMI- JINAM-CHA VANDAMI,
RITTHA NEMIM PASAM THA VADDHAMANAM -CHA !4!

EVAM MAE ABHITTUYA
VIHUY-RAYAMALA , PAHEEN JARA MARANA
CHAUVVEESA-PI JIN-VARA,
TITTHAYARA ME PASEEYANTU !5!

KITTIY VANDIY - MAHIYA
JE A LOGASSA UTTAMA SIDDHA
ARUGG BOHI-LABHAM
SAMAHI-VAR-MUTTAMAM DINTU !6!

CHANDESU NIMMAL - YARA
AICH-CHESU AHIYAM PAYAS-YARA
SAGAR-VAR GAMBHEERA,
SIDDHA SIDDHIM MAM DISANTU !7!