Breaking News

Jain Bhavi 20 Tirthankar na Naam


Jain Bhavi 20 Tirthankar na Naam1. SHRI SIMANDHAR SWAMI
2. SHRI YUGMANDHAR SWAMI
3. SHRI BAHU SWAMI
4. SHRI SUBAHU SWAMI
5. SHRI SUJATNATH SWAMI 
6. SHRI SWAYAMPRABH SWAMI 
7. SHRI RUSHBHANAN SWAMI 
8. SHRI ANANTVIRYA SWAMI 
9. SHRI SOORPRABH SWAMI 
10. SHRI VISHALPRABH SWAMI 
11. SHRI VAJRADHAR SWAMI 
12. SHRI CHANDRANAN SWAMI 
13. SHRI CHANDRABAHU SWAMI
14. SHRI BHUJANGDEV SWAMI
 15. SHRI ISHWAR SWAMI
 16. SHRI NEMISHWAR SWAMI
17. SHRI VEERSEN SWAMI
 18. SHRI MAHABHADRA SWAMI
 19. SHRI DEVJAS SWAMI
 20.SHRI AJITVIRYA SWAMI