Breaking News

Navagraha Mantra


Navagraha Mantra

Surya : Om hram hreem hroum sah suryaya namah

Chandra : Om shram sreem shraum sah chandraya namah

Mangala : Om kram kreem kroum sah bhaumaya namah

Budha : Om bram breem broum sah budhaya namah

Guru : Om jhram jhreem jroum sah gurave namah

Shukra : Om dram dreem droum sah shukraya namah

Shani : Om pram preem proum sah shanaischaraya namah

Rahu : Om bhram bhreem bhroum sah rahave namah

Ketu : Om shram shreem shroum sah ketave namah