Breaking News

Ganesha Mantra

Ganesha Mantra

Shri Ganesha Shloka

vakratu.nDa mahaakaaya koTisuuryasamaprabha |
nirvighnaM kuru me deva sarvakaaryeshhu sarvadaa ||

Shri Ganesha Shloka

Gajaananam BhuutagaNaadisevitam
kapittha Jambuuphala Chaaru bhaxitam.h |
Umaasutam ShokavinaashakaaraNam
Namaami vighneshvarapaadapaNkajam.h ||

Ganesha (Ganpati) Mool Mantra

Om Gang Ganapataye Namaha .
Om Shree Vigneswara Namaha .