Breaking News

108 Names of Surya - the Sun God

108 Names of Surya - the Sun God

Surya - the Sun God


Om arunaya namah
Om sharanyaya namah
Om karuna-rasa-sindhave namah
Om asmanabalaya namah
Om arta-raksa-kaya namah
Om adityaya namah
Om adi-bhutaya namah
Om akhila-gamavedine namah
Om acyutaya namah
Om akhilagnaya namah
Om anantaya namah
Om inaya namah
Om visva-rupaya na mah
Om ijyaya namah
Om indraya namah
Om bhanave Namah
Om indriramandiraptaya namah
Om vandaniyaya namah
Om ishaya namah
Om suprasannaya namah
Om sushilaya namah
Om suvarcase namah
Om vasupradaya namah
Om vasave namah
Om vasudevaya namah
Om ujjvalaya namah
Om ugra-rupaya namah
Om urdhvagaya namah
Om vivasvate namah
Om udhatkiranajalaya namah
Om hrishikesaya namah
Om urjasvalaya namah
Om viraya namah
Om nirjaraya namah
Om jayaya namah
Om urudvayavirnimuktanijasarakrashivandyaya namah
Om rugdhantre namah
Om kraksacakracaraya namah
Om krajusvabhavavittaya namah
Om nityastutyaya namah
Om krukaramatrikavarnarupaya ujjvalatejase namah
Om kruksadhinathamitraya namah
Om pushakaraksaya namah
Om luptadantaya namah
Om shantaya namah
Om kantidaya namah Aum dhanaya namah
Om kanatkanaka sushanaya namah
Om khalotaya namah
Om lunit-akhila-daityaya namah
Om satya-ananda-svarupine namah
Om apavarga-pradaya namah
Om arta-sharanyaya namah
Om ekakine namah
Om bhagavate namah
Om sushtisthityantakarine namah
Om gunatmane namah
Om dhrinibhrite namah
Om brihate namah
Om brahmane namah
Om esvaryadaya namah
Om sharvaya namah
Om haridashvaya namah
Om shauraye namah
Om dashadiksam-prakashaya namah
Om bhakta-vashyaya namah
Om ojaskaraya namah
Om jayine namah
Om jagad-ananda-hetave namah
Om taya janma-mrtyu-jara-vyadhi-varji
Om aounnatyapadasamcararathasthaya-asuraraye namah
Om kamaniyakagaya namah
Om abjaballabhaya namah
Om antar-bahih prakashaya namah
Om acintyaya namah
Om atma-rupine namah
Om acyutaya namah
Om amareshaya namah
Om parasmai jyotishe namah
Om ahaskaraya namah
Om ravaye namah
Om haraye namah
Om param-atmane namah
Om tarunaya namah
Om tarenyaya namah
Om grahanam pataye namah
Om bhaskaraya namah
Om adimadhyantara-hitaya namah
Om saukhyapradaya namah
Om sakalajagatam pataye namah
Om suryaya namah
Om kavaye namah
Om narayanaya namah
Om pareshaya namah
Om tejorupaya namah
Om shrim hiranyagarbhaya namah
Om hrim sampatkaraya namah
Om aim istarthadaya namah
Om am suprasannaya namah
Om shrimate namah
Om shreyase namah
Om saukhyadayine namah
Om diptamurtaye namah
Om nikhilagamavedhyaya namah
Om nityanandaya namah


- Surya Namaskar -
Obeisances to Surya, the Sun Godom mitraya namaha
om mitraya namaha
Prostration to Him who is affectionate to all.
om ravaye namaha
om ravaye namaha
Prostration to Him who is the cause for change.
om suryaya namaha
om suryaya namaha
Prostration to Him who induces activity.
om bhanave namaha
om bhanave namaha
Prostration to Him who diffuses Light.
om khagaya namaha
om khagaya namaha
Prostration to Him who moves in the sky.
om pushne namaha
om pushne namaha
Prostration to Him who nourishes all.
om hiranyagarbhaya namaha
om hiranyagarbhaya namaha
Prostration to Him who contains everything.
om maricaye namaha
om maricaye namaha
Prostration to Him who possesses rays.
om adityaya namaha
om adityaya namaha
Prostration to Him who is God of gods.
om savitre namaha
om savitre namaha
Prostration to Him who produces everything.
om arkaya namaha
om arkaya namaha
Prostration to Him who is fit to be worshipped.
m bhaskaraya namaha
om bhaskaraya namaha
Prostration to Him who is the cause of lustre.